$(“body”).append(“

Software na marketingovou analýzu

”);